MBACare là hệ thống chăm sóc đối tác của Viện MBA

Thông qua hệ thống MBACare, các đối tác và cộng tác viên được cung cấp thông tin chương trình, đào tạo chuyên sâu và cập nhật thông tin mới nhất từ các chương trình do Viện MBA cùng các đối tác trong và ngoài nước triển khai. 

"TÔN VINH ĐỐI TÁC, TRI ÂN HỌC VIÊN" cùng MBACare

MBACare giúp:
  • Cập nhật thông tin chương trình.
  • Truy xuất tài liệu về chương trình.
  • Các thông tin nội bộ dành riêng cho đối tác.
MBAcare giúp:
  • Truy xuất các chương trình đào tạo dành riêng cho đối tác.
  • Hiểu sâu về đặc điểm của chương trình và kiểm định
  • Đặt các câu hỏi với Bộ phận phát triển học viên của Viện MBA.
MBACare giúp:
  • Hỗ trợ các khó khăn trong quá trình làm việc với học viên.
  • Chia sẻ thông tin về các khó khăn của học viên giúp chăm sóc tốt hơn.
  • Kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác khác khi mình không thể gặp được học viên.